Shiromatsu no kun

First bo kata

Bo kihon (drill)